O projektu

section-cover


Ugovor o Direktnom grantu - Razvoj novih proizvoda i usluga od strane MSP kroz komercijalizaciju istraživanja koji je potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija.

Programi

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište. Podnosilac prijave mora biti privatno mikro ili malo preduzeće u većinski srpskom vlasništvu, osnovano u Srbiji i ne starije od tri godine u trenutku prijavljivanja.

Sredstva koja se dodeljuju mogu pokriti najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta, dok iznos finansiranja od strane Fonda ne može biti veći od 80.000 evra za projekte u trajanju do jedne godine.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija. Podnosioci prijava su mikro, mala i srednja privatna preduzeća osnovana u Srbiji koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji tržišna potreba i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i konkurentsku poziciju u globalnom i domaćem okruženju. Iznos koji dodeljuje Fond ne može preći 300.000 evra, a realizacija projekata može trajati najduže dve godine.

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru ovog programa pokrivaju najviše 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno do 60% za srednja preduzeća. 

Opšti cilj i uticaj programa je povećanje konkurentnosti srpskih malih i srednjih preduzeća. Specifični cilj i ishod je da se poveća konkuretnost malih i srednjih preduzeća kroz inovacije, a primarni cilj je pružanje finansijske podrške razvoju inovacija.

Razlog nastavka programa kroz Projekt "Razvoj novih proizvoda i usluga od strane MSP kroz komercijalizaciju istraživanjaje" je uspeh ranijeg pilot- Projekta podrške inovacijama u Srbiji Fonda za inovacionu delatnost (2011-2016). Pilot projekat je ocenjen kao veoma uspešan u uspostavljanju i sprovođenju ova dva programa (Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija) namenjen pružanju finansijske podrške za podsticanje komercijalnog istraživanja i razvoja u malim i srednjim preduzećima u Srbiji. U okviru ovog projekta, Fond je uspeo da razvije i održi transparentan i efikasan međunarodni postupak ocenjivanja i odlučivanja na čelu sa profesionalnom i nezavisnom Ekpertskom komisijom koja se sastoji od međunarodnih stručnjaka.


Sektor
  • Nauka i inovacije
EuropeAid referenca
IPA 14 : 2014/032-79.05/Serbia/Support to the Competitiveness sector
Komponente
  • Component 0 – Upravljanje projektom Component 1 – Program ranog razvoja Component 2 – Program sufinansiranja inovacija
Grad / Region
Srbija
EU donacija
4.500.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 25 - Nauka i istraživanje
Vreme implementacije
Decembar 2018. - Decembar 2021.
Korisnik
Mikro, mala i srednja preduzeća
Implementiran od strane
Fond za inovacionu delatnost